Algemene Voorwaarden
Everlab B.V.

Januari 2020

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes
en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer (hierna: ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene
Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en
ontwerper.
1.2. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan
door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde
tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever
staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de ontwerper verstrekte
gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.
1.3. Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit
nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de
opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene
Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper pas
nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1. De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de
belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de
opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper
kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever op de
hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2. De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste
levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of waarvan de
opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst.
2.3. Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.
2.4. Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de ontwerper:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de
opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
1/6 Algemene Voorwaarden Everlab B.V. / Januari 2020.1
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten,
tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke
beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
2.5. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen
partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te
controleren en goed te keuren.
2.6. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden
voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze
afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte
betekenis te zijn.
2.7. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van
de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever
wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3. Inschakelen van derden

3.1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van
de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de
ontwerper, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen
kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
3.2. Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden
opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens de opdrachtgever
offertes aanvragen.
3.3. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen
rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten
worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene
voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en
aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
3.4. Wanneer de ontwerper, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan
productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van de
ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk
bevestigen.
3.5. De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat van
invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper.
Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld
en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
3.6. De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of
namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper zijn
geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper kan hierbij
desgewenst assistentie verlenen.

4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht,
merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe
aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of
registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
2/6 Algemene Voorwaarden Everlab B.V. / Januari 2020.1
4.2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan
de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden
waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van
overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene
Voorwaarden.
4.3. De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het
resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of
verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de
ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te
verveelvoudigen.
4.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot
stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten,
adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s,
prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio-en video)presentaties,
broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de ontwerper,
ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
4.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar
een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders
overeengekomen.

5. Gebruik van het resultaat

5.1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met
de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig
de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft
het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht
op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders
overeengekomen.
5.2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten,
maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
5.3. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de
opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is
overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze
toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
5.4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging,
verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerper recht op
een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen
honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de
gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
5.5. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te
gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik
komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze
Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten
overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn
overgedragen.
5.6. De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de
resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder
begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om
fysieke resultaten gaat.

6. Honorarium en kosten

6.1. De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan
uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom
of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
6.2. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering
van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën,
(druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor
vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve
wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.
6.3. Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel
door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan
worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de ontwerper
gehanteerde honorariumtarieven. De ontwerper zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren,
tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet
toelaat.
6.4. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die
niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele
kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk
proberen te beperken.

7. Betaling en opschorting

7.1. Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30
dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
7.2. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat alle
bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten
overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.
7.3. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de
verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl.
BTW bedragen.
7.4. De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de
ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in
rekening brengen.
7.5. De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is
verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te
betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van de
opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar
tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de
opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan
verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de
opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden
dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare
tekortkoming.
8.2. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de
door de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen
met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de
opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.3. Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer
ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of
schuldsanering wordt ingediend.
8.4. Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van
soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging
met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke
termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de ontwerper blijft
afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

9. Garanties en vrijwaringen

9.1. De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat,
wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en
als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat
van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs
behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
9.2. Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de
ontwerper of door de ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van
derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat
onverlet de aansprakelijkheid van ontwerper jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de
garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10
van deze Algemene Voorwaarden.
9.3. De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij
de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden
gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel
eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
10.2. Ontwerper is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerper
toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane
gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de aansprakelijkheid
van de ontwerper beperkt tot het honorarium van de ontwerper voor de opdracht, althans dat deel
van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan
€75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het
voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert. Het bedrag waarvoor de ontwerper in het
voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de
opdrachtgever zijn verzekerd.
10.4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht
door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

11. Overige bepalingen

11.1. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de ontwerper wenst
te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de
opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
11.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming
of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.
11.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en
omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere
partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling
aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de
uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en
omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden
gebonden.
11.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen
zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige
of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van
de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
11.5. De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen
en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
11.6. Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen.
Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens
de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit
ter keuze van de ontwerper, kennis van geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.

Januari 2020
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de algemene voorwaarden van de Beroepsorganisatie
Nederlandse Ontwerpers (BNO) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40539096
en te downloaden via www.bno.nl/voorwaarden.

General Terms and Conditions download